ansvarsfraskrivelse

Innholdet på dette nettstedet er laget med størst mulig omtanke. Tilbyderen kan imidlertid ikke garantere nøyaktigheten, fullstendigheten og oppdateringen av innholdet som tilbys. Bruken av innholdet på nettstedet skjer på eget ansvar for brukeren. Navngitte innlegg gir uttrykk for meningene til de respektive forfatterne og ikke nødvendigvis tilbyderens mening. Ved å bare bruke tilbyderens nettsted, inngås ingen avtale mellom brukeren og tilbyderen.

Nettstedet inneholder lenker til eksterne nettsteder fra tredjeparter, hvis innhold tilbyderen ikke har innflytelse på. Derfor kan tilbyderen heller ikke garantere for slike fremmede innhold. For innholdet på de lenkede sidene er alltid den respektive tilbyderen eller driftsansvarlige for sidene ansvarlig. De lenkede sidene ble sjekket for mulige brudd på lovverket ved tidspunktet for lenkingen. Urettmessige innhold var ikke synlige på tidspunktet for lenkingen. En kontinuerlig kontroll av innholdet på de lenkede sidene uten konkrete bevis på brudd på lovverket er imidlertid ikke rimelig. Dersom vi blir kjent med brudd på lovverket, vil vi fjerne slike lenker umiddelbart.

Nedlasting av filer fra nettstedet skjer på eget ansvar for brukeren. Tilbyderen er ikke ansvarlig for skader som oppstår ved nedlasting av filer fra nettstedet.

Tilbyderen forbeholder seg retten til når som helst, uten varsel, å endre deler av sidene eller hele tilbudet uten spesiell melding, å supplementere, slette eller midlertidig eller permanent stanse publiseringen.

Tilbyderen er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk eller ikke-bruk av de tilbudte informasjonene eller på grunn av bruk av feilaktige og ufullstendige informasjoner, såfremt det ikke foreligger bevisbart forsætlig eller grovt uaktsomt forhold fra tilbyderens side.